Find Posts By Topic

How to Contact DEEL Staff During COVID-19 (Translations Included)

The Department of Education and Early Learning (DEEL) has limited staff on site in the Seattle Municipal Tower to encourage social distancing during the COVID-19 pandemic. Here's how to contact staff by email or phone for various service needs. Interpretation services available.

The Department of Education and Early Learning (DEEL) has limited staff on site in the Seattle Municipal Tower to encourage social distancing during the COVID-19 pandemic.

Staff can be contacted directly by email or phone. Interpretation services available.

Spanish, Traditional Chinese, Vietnamese, Amharic, Korean, and Somali language translations below.

SPANISH:

El Departamento de Educación y Aprendizaje Temprano (DEEL) cuenta con un número limitado de personal en la Torre Municipal de Seattle para fomentar el distanciamiento social durante la pandemia COVID-19.

Puede contactar al personal directamente por correo electrónico o por teléfono. Se cuenta con servicio de interpretación disponible.

 • Para consultas generales, llame al 206-386-1050 o envíe un correo electrónico a education@seattle.gov.
 • Para consultas sobre el Programa de Educación Preescolar de Seattle (SPP/Seattle Preschool Program) y / o el Programa de Asistencia para el Cuidado Infantil (CCAP), llame al 206-386-1050 o envíe un correo electrónico a education@seattle.gov.
 • Si está interesado en ser proveedor del Programa de Asistencia de Cuidado Infantil envíe un correo electrónico a CCAP-Provider-Help@seattle.gov.

TRADITIONAL CHINESE:

教育和早期學習部(DEEL)在西雅圖市政大樓配置有限的現場工作人員,以鼓勵在COVID-19大流行期間保 持社交距離。可以通過電子郵件或電話直接聯繫工作人員。提供口 譯服務。

VIETNAMESE:

Bộ Giáo Dục và Dạy Học Mầm Non (Department of Education and Early Learning -DEEL) đã giới hạn số nhân viên làm việc tại Cơ Quan Thành Phố Seattle để khuyến khích cách ly xã hội trong đại dịch COVID-19.

Có thể liên lạc nhân viên trực tiếp qua email hoặc điện thoại. Có dịch vụ phiên dịch.

 • Đối với các yêu cầu chung, hãy gọi số 206-386-1050 hoặc email education@seattle.gov.
 • Đối với các yêu cầu về Chương Trình Mầm Non của Seattle (SPP) và / hoặc Chương Trình Hỗ Trợ Chăm Sóc Trẻ Em (CCAP), hãy gọi số 206-386-1050 hoặc email education@seattle.gov.
 • Nếu quý vị muốn trở thành nhà cung cấp cho Chương Trình Hỗ Trợ Chăm Sóc Trẻ Em, vui lòng email CCAP-Provider-Help@seattle.gov.

AMHARIC:

የትምህርትና ቅድመ መማር  ዲፓርትመንት (DEEL) የሲያትል ከተማ ማማ ላይ ማህበራዊ ርቀትን በ COVID-19 ወረርሽኝ ወቅት ለማበረታታት የተወሰኑ ሠራተኞች አሉት።

ሠራተኞችን በኢሜል ወይንም በስልክ ማግኘት ይቻላል። የትርጉም አገልግሎት ይቀርባል።

 • ለጠቅላላ ጥያቄዎች 206-386-1050 ይደዉሉ ወይንም education@seattle.gov  ኢሜል ያርጉ።
 • ለሲያትል ቅድመ መደበኛ ትምህርት ፕሮግራም (SPP) ወይንም ለልጆች እንክብካቤ ድጋፍ ፕሮግራም (CCAP) ጥያቄዎች  206-386-1050 ይደዉሉ ወይንም education@seattle.gov ኢሜል ያርጉ።
 • ለልጆች እንክብካቤ ድጋፍ ፕሮግራም አቅራቢ ለመሆን ፍላጎት ካለዎት ለ CCAP-Provider-Help@seattle.gov ኢሜል ያርጉ።

KOREAN:

교육 및 조기 학습부(DEEL)는 COVID-19 대유행 기간 동안 사회적 거리를 두는 것을 장려하기 위해 시애틀 시립 타워에 제한된 직원을 두고 있습니다.

이메일이나 전화로 직원에게 직접 연락할 수 있습니다. 통역 서비스를 사용할 수 있습니다.

 • 일반적인 문의는 206-386-1050으로 전화하거나 education@seattle.gov으로 이메일을 보내주십시오.
 • 시애틀 취학전 프로그램(SPP) 및/또는 보육 지원 프로그램(CCAP)문의는 206-386-1050로 전화하시거나 education@seattle.gov로 이메일을 보내 주십시오.
 • 보육 지원 프로그램의 제공자가 되고 싶다면 CCAP-Provider-Help@seattle.gov.로 이메일을 보내 주십시오.

SOMALI:

Waaxda Waxbarashada iyo barshada Hore (DEEL) waxay xadideen  shaqaalaha jooga goobta ku taal Seattle Municipal Tower si ay ugu dhiiri galiso kala fogeynta bulshada inta lagu jiro cudurka COVID-19.

Shaqaalaha waxaa toos loogala xiriiri karaa emayl ama taleefan. Adeegyo turjubaan ayaa la heli karaa.

 • Su’aalaha guud, wac 206-386-1050 ama emayl udir education@seattle.gov.
 • Weydiimaha Barnaamijka Dugsiga Barbaarinta Seattle (SPP) iyo / ama Barnaamijka Caawimaadda Daryeelka Caruurta (CCAP), wac 206-386-1050 ama iimayl udir education@seattle.gov.
 • Haddii aad xiisaynayso inaad noqoto bixiye u ah Barnaamijka Caawinta Daryeelka Ilmaha, emayl ahaan u soo dir CCAP-Provider-Help@seattle.gov.

Thank you!

Gracias!     謝謝!     እናመሰግናለን!

감사합니다!     Mahadsanid!     Chân thành cảm ơn!